top of page

Aurastrukturerna

Den stora skillnaden mellan de olika aurastrukturerna är att Själsauran består av ren materiell energi, Indigoauran består av en blandning mellan materiell och andeenergi medan Kristallauran består av ren andeenergi. 

Själsauran

Personer föda före 1986

Den som är född före 1986 har en typ av aura vi kallar Själsaura, även benämnd som ”den gamla tidens aura”.
 
Den har sju energifokuseringar eller chackror som anses kunna påverka alla psykofysiska egenskaper hos en individ. De fungerar som kanaler mellan alla de olika energikropparna (se ovan), och kopplingen till den fysiska kroppen och dess funktioner förklaras genom att varje chacka har förbindelse med kroppens endokrina körtelsystem och dess specifika körtel lokaliserad i samma område som det olika chackrorna är belägna. Varje chackra står vardera för olika aspekter eller delar i en människas personlighet.

image5.png

Själsauran har en karmabaserad livsstil och kommer med tiden att ersättas med ett nytt ”operativsystem” som ligger i linje med nästa evolotionära fas av livet på jorden.

Den Nya Tidens Energi eller ”operativsystem” är här och det gör att Själsauran successivt löser upp sig. Den lämnar människor oskyddade, känsliga och trötta och de har då svårt att hantera den Nya Tidens högfrekventa Energier. Vissa människor bygger upp en tillfällig aura för att skydda sig, men det krävs konstant medvetenhet, självomsorg och övning för att upprätthålla den dagligen. Vuxna med Själsaura kan brinna upp flera gånger om dagen när de försöker hänga med dagens barn och människor med Nya Tidens aurastrukturer.
 
Det kan dock vara så att även om du är född innan 1986 kan du ändå ha fått som en gnista av indigoenergi eller kristallenergi med dig i ditt system från födseln och som ligger vilande i ditt medvetande. Detta kan göra att du t.ex. också känner igen dig i vissa beskrivningar av indigo- eller kristallenergin. 
 
Under en AuraTransformation™ höjs frekvensen i själsauran (de rester som finns kvar) och omvandlas till en indigo/kristallbalanskropp. Det gör att vuxna kan leva mer bekvämt och energiskt i tiden som är Nu.

”Övergångsbarnen”

Ungdomar och vuxna födda 1986-1991 brukar kunna må bra av en Aurajustering eller en ”mindre” AuraTransformation då de har en blandad aura.

 

Ungdomar och unga vuxna födda 1992-1994 mår ofta bra av en Aurajustering då de redan har övervägande indigoenergi jämfört med själsenergi i sin aura.

Dessa ”övergångsbarn” är födda med en blandning av den gamla aurastrukturen och Indigoaura. Det kan ge en inre konflikt mellan endera att följa det etablerade och traditionella sättet att vara på och agera efter eller att följa sin upproriska sida och känsla, som ofta kännetecknar Indigoenergin. De är inte helt skyddade från omvärlden eftersom den gamla auran delvis är upplöst. De finner det svårt att sätta gränser för sig själva och gentemot andra. De kan vara väldigt påträngande och direkta men tycker sen att det kan vara jobbigt när någon beter sig likadant mot dem själva. Att hitta balans i sitt liv kan vara svårt och med motsägelsefulla tankar upplever de ofta stor förvirring. De kan verka lugna och säkra på utsidan men saknar beslutsamhet. Att få en AuraTransformation™ kommer hjälpa dem att komma på plats i sitt eget energisystem och få sin personliga potential synliggjord för sig själv och andra. All den andliga energin, eller gnistan som legat vilande i auran får slutligen kontakt med kroppen. Den gamla tidens karmaenergi behöver ersättas med den Nya Tidens fria och ostrukturerade andeenergi för att uppnå balans mellan den inre och yttre personligheten.

 

- Anni Sennov - Balans på alla plan

När barn och ungdomar saknar inre balans sprider sig det direkt till hela deras omgivning. Det skapar även en yttre obalans som är något man som förälder behöver både hantera och förstå. 


När t.ex föräldrar med gamla tidens aura får en AuraTransformation skapar det mer balans till situationen eftersom personen med den Nya Tidens Energi inte behöver ”skaka om” gamla tidens energi för att försöka få upp den i fart…

image9.jpg

Indigoauran

Barn och ungdomar som är födda mellan 1994-2004 har en ren indigoaura och har inget behov av en AuraTranstormation. De har dock stor nytta av att deras föräldrar och andra vuxna runt om dem blir auratransformerade, eftersom det kan påskynda deras kristalliseringsprocess i auran och kroppen.

 

image7.png

Denna aura är betydligt starkare på flera sätt jämfört med Själsauran. 

Det personliga skyddet, magnetismen/attraktionskraften och förmågan att sätta gränser är mycket kraftfullare. Indigoauran består av den fysiska kroppen, balanskroppen och andekroppen, vilken motsvarar den högre mentalkroppen i själsauran. Balanskroppen är indigofärgad och sitter tätt intill kroppen som en dykardräkt och har tre starka energifokuseringar; pannchackrat eller tredje ögat (en sammansmältning av kronchackrat och pannchackrat), hjärtchackrat (en sammansmältning av halschackrat och hjätrchackrat) och harachackrat (en sammansmältning av solaplexus, rot- och harachackrat). Balanskroppen består av en blandning av materiell tät energi och ren andeenergi. Den omges vidare av andekroppen (där intuitionen finns) som är en energikropp som består av mycket ren och högfrekvent ande- och intuitionsenergi. Balanskroppen kopplar alltså ihop den fysiska kroppen med andekroppen och gör att kroppen och anden kan kommunicera med varandra. Detta gör att det ofta är ett kort steg mellan tanke och handling.

Endast mycket få vuxna har samma goda kontakt med sin intuition som indigobarnen eller indigoungdomarna har. Orsaken till barnens och ungdomarnas goda intuition är att deras aura består av ren ande- och intuitionsenergi, eftersom alla ”rena” indigos är födda helt utan själsenergi och karma som begränsar dem i deras personliga utveckling.

-Den officiella websidan om AuraTransformation

Indigobarnen, som numera är unga vuxna, är generellt sett mycket öppna gentemot andra människor och det är lätt för omgivningen att läsa deras tankar och önskemål genom att bara titta på dem. Deras utstrålning säger allt om deras sinnestillstånd. 

Indigos är öppna energikanaler för den allra högsta kosmiska kraften, som när som helst kan kanalisera kosmisk energi till sig själva ner genom sin egen aura och kropp för att därefter överföra den till andra genom antingen healing, kroppskontakt eller personliga kontakter. De är födda healers och har en stark önskan att hjälpa både människor och djur.

-Anni Sennov – Balans på alla plan

De föds med en inre balans och söker ständigt efter det även i sin omgivning och är inte sena med att påvisa obalanser eller orättvisor. De kan verka extremt provocerande på grund av sin gränslöshet och totala brist på respekt för auktoriteter och ogillar gamla etablerade system. De har heller ingen respekt för vuxna som inte respekterar sig själva.


De är alltid ärliga och sanningssökande, de har skarp intuition och har svårt att ljuga även för sig själva. De svarar ofta rakt på sak utan att det finns något ont uppsåt, även om svaret kan verka provocerande.


Balanskroppen i indogoauran är ”semipermeabel”, vilket innebär att den är halvgenomsläpplig. Det är det som möjliggör kommunikationen mellan tanke- och andeenergin, som intuitionen ute i auran består av och kroppen. Intuitionen eller ”andeimpulserna” kan lätt tränga in i kroppen och ge starka känslor angående angelägna saker, samtidigt som det är lätt för kroppen att skicka ut meddelanden i ”andesfären” när den behöver något. Intuitionen kan då svara genom att skicka tillbaka signaler till kroppen om vad som konkret behöver göras för att tillfredsställa de aktuella behoven. Dessa personer är därmed mycket känsliga och har god kontakt med både sin kropp samt sina tankar och känslor. Föräldrar måste vara mycket uppmärksamma på vad deras barn t.ex. äter och hur deras psykiska miljö ser ut i vardagen. 


Indigobarn föds med ren andeenergi och en mycket stark självkänsla och tilltro till sin egen förmåga redan i tidig ålder, men då barn saknar livserfarenhet eller erfarenhet av att leva i en fysisk kropp och med de begränsningar som detta medför skadar de sig ofta innan de inser att de nog bör lyssna på sina föräldrar.


De är bra på att sätta gränser i sina liv, men speciellt barnen vet inte alltid när det är lämpligt att göra det. För att utveckla och kunna använda den förmågan är uppfostran och livserfarenhet nödvändig.


Det finns anledning att anta att indigos har större behov av hälsosam kost och sunda levnadsvanor jämfört med personer med den gamla tidens energi, eftersom de är så känsliga för all yttre påverkan. Ofta får de allergier och eksem när det finns obalans i omgivningen. Magsmärtor, huvudvärk eller halsont är också vanligt hos dem när deras gränser på det ena eller andra sättet överskrids.

Kännetecknande för majoriteten av alla indigobarn och -vuxna är deras övergripande livsuppgift att uppmärksamma eventuella obalanser i samhället och i sin närmaste omgivning. För barn och ungdomars del sker detta ofta genom att de kopierar sin obalanserade omgivning, inklusive sina föräldrar, som därefter kan se sitt eget beteende återspeglas i barnen och ungdomarna, vilket gör att föräldrarna blir medvetna om att det finns saker som måste ändras i hemmet och hos dem själva.

-Anni Sennov – Balans på alla plan

De fungerar som brobyggare mellan den gamla och den Nya Tiden, samtidigt som de är ambassadörer för den Nya Tidens Energi (kristallenergin) och har därför fått kämpa hårt gentemot motståndet från både ett gammalt etablerat system och samhället och ofta blivit märkta som rebeller eller i värsta fall fått diagnoser som ADHD eller depression på grund av sin känsliga natur.

”Övergångsbarnen”

Barn och ungdomar som är födda mellan 2004-2008 har en blandning av indigo- och kristallaura. Ju närmare 2009 barnen föddes, ju renare kristallaura och desto mer kristalliserade är deras kroppar. De kan gynnas bra av olika former av kroppsterapier, såsom t.ex. massage eller bara vara kring människor med Nya Tidens Energi. Att som förälder till dessa övergångsbarn vara auratransformerad skulle antagligen underlätta enormt mycket för att bättre kunna hjälpa dessa barn i en värld full av gamla tidens energier.

Beroende på det enskilda barnets uppväxt och på hur stort fokus det finns på medvetandemässig utveckling i hemmet och i barnens närmiljö kommer barnets kombinerade indigokristallaura av sig själv omvandlas till en ren kristallaura när barnet blir vuxet.

-Anni Sennov – Balans på alla plan.

image8.png

Kristallauran

Alla barn som är födda fån 2009-2012/13 föds med en fullt utvecklad Kristallaura och är även fullt kristalliserad i den fysiska kroppen (personens ande-/intuitionsenergi finns inne i den fysiska kroppen) och kan också kallas för kristallindivider.


De barn som föds 2012/13 och framåt, kallas för ”riktiga” kristallmänniskor, eftersom de också är kristalliserade i sin nätverksenergi som påverkar deras sociala förmåga.

image2.png

Kristallauran är mycket lik indigoauran. Skillnaden är att kristallbarnens andeenergi finns inuti kroppen som en förstärkt livskraft, där indigobarnens andeenergi befinner sig utanför kroppen som en förstärkt utstrålning.

-Anni Sennov – Balans på alla plan

Kristallauran är som en ljust lilarosa, kristallisk diamant med en kristallklar och skimrande lyster och består av en ren andeenergi/intuitionsenergi som i storlek motsvarar indigoaurans balanskropp men är än mycket starkare i energistrukturen jämfört med indigoauran.


I samband med övergången från indigoauran till kristallauran, dvs då anden helt gått in i kroppen och varenda en av kroppens celler klarar av att svänga i samma höga frekvens som kristallauran, samlas de tre energifokuseringarna (chackrorna) till en gemensam energfokusering i hjärtat. Kristallauran och kristallkroppen utgör då tillsammans ett stort hjärtchackra där det är helheten och balansen med utgångspunkt i hjärtenergin, som allt handlar om.

 

Mer om denna process kan du läsa mer om i Annis bok: Kristallmänniskan och kristalliseringsprocessen.


Kristallbarnen har sanningen fullt integrerad i sina hjärtan och är mycket rena i sin energi och de är väldigt ärliga och extremt sanningssökande i sin kontakt med andra människor. De lindar inte in något av hänsyn till omgivningen.


Kristallbarn fungerar inte som kosmiska kanaler som indigos. De är istället som en sluten krets, en kosmisk källa i sig med sin andliga energi belägen inuti kroppen och med hjärtchackrat som enda energifokuseringen. De kan ladda upp sig så länge som det är lugnt och balanserat kring dem i deras vardag. 

 

Människor kan inte stjäla energi från dem, men de kan kopiera deras energiproduktion och om de kopieras för mycket kan de bli överhettade precis som om man låter en kopieringsmaskin kopiera oavbrutet. 

Kristallbarnens övergripande livssyften är dock att låta sina föräldrar och andra vuxna att kopiera deras energier och personliga inställning och behov så att de i sin tur successivt kan förvandla samhället så det uppfyller framtidens behov när den Nya Tidens högfrekventa energier på allvar slår igenom på jorden

-Anni Sennov – Balans på alla plan

Till skillnad från indigobarnen saknar kristallbarnen det gränssättande blå elementet i sin aurastruktur. Den mycket mer högfrekventa energin i deras aura får den att framstå som ljusare jämfört med indigobarnens balanskropp. Att de saknar gränssättningen är dock inget problem för barnen själva, då de är mycket medvetna om vad de gillar och inte gillar, och vilka personer som är bra för dem att var tillsammans med. 

 

De tycker inte om att kompromissa och omger sig inte frivilligt med begränsade människor med kontrollerande och/eller destruktiva energier. 

 

Det är ett faktum att de nya barnen ofta inte förstår det långsamma och ibland komplicerade sättet på vilket många vuxna med en gamla tidens energistruktur lever. De gillar inte bli begränsade av sina föräldrar eller andra omsorgspersoner i deras omgivning, bara för att de inte kan följa med i barnens snabba medvetandemässiga utveckling. Därför krävs korta och raka förklaringar till barnens varför eller varför inte, för att barnen ska acceptera och förstå varför något bör göras på ett vist vis.

Kristallbarnen har en medfödd inre livsglöd, ren vilja och de brinner starkt för allt som känns rätt för dem. Den andliga elden brinner ständigt i deras hjärtan och det är därför omöjligt att ljuga för sig själv och andra. Om omgivningen försöker driva dem bort från deras inre sanning, omvandlas deras andeenergi snabbt till ett stort eldhav som en produkt av helvetets lågor, men i själva verket representerar de den himmelska sanningen via hjärtats flamma.

Hos kristallbarnen ser man inte heller alls samma begär eller lust att hjälpa andra eller ”rädda världen” som hos indigobarnen, samtidigt som de alltid vet om omgivningen behöver hjälp eller inte. Stora skillnaden är att de bara hjälper till om de känner att det är rätt för dem att göra det. Det är ingen självklarhet för dem att hjälpa till utan att de blivit tillfrågade. 


Det är frågan om att inte ”slösa” energi där den inte är välkommen. Kristallindividen/människan har ett kärleksintelligent sätt att se på sin egen och andras energi skulle jag personligen vilja förklara det som. Respektera dels andras sätt att lösa situationer på och dels de som inte vill ha hjälp, samtidigt som vissa personer också behöver få ”klara sig själva” ur ett utvecklings-/lärosyfte och därför inte heller ska ha din energi. Låt de därför komma till insikt själva att de behöver hjälp och först då faller hjälpen i god jord.

Den Nya Tidens gravida kvinnor kan ha det ganska tufft när deras kropp ska försöka matcha det växande barnets högfrekventa energier. 
 

Den Nya Tidens mammor måste vara mycket högfrekventa för att de ska kunna ha en relativt problemfri graviditet.

-Anni Sennov – Balans på alla plan

Om de unga barnen sen utvecklar eksem, allergier och hög feber, kan det vara ett tecken på att föräldrarnas energier ligger allt för långt ifrån barnets energi. Barnets sjukdom ”används” då på ett vis för att få föräldrarna att ”vakna.

image3.png

Kristall-gyllene aura

Kristall-gyllene barn, som började födas på jorden under 2013 och framåt, är kristallbarn, kristalliserade i både kropp, aura och i deras nätverksenergi. Dessutom har den gyllene energin aktiverats ändå ner på cellnivå i deras kroppar. 

Det kan ses tydligt i deras kristallauror som ofta ser ut som en kristall-gyllene eller en gyllene aura utan att faktiskt egentligen vara det. Kristallauran speglar bara det som finns i barnets kropp.


Den största skillnaden mellan kristall- och kristall-gyllene barnen är att de sistnämnda har den gyllene energin aktiverad på cellnivå i kroppen, det har ännu inte kristallbarnen, men det kan få det i samma stund som de känner sig redo att bli mer utåtvända och så snart de vågar börja chansa i vardagen.

image6.png

Enligt många experter jorden runt som studerat Mayakalendern, blev Jordens gyllene energi aktiverad redan den 21:a december 2012. Det innebar dock inte att det skedde en explosionsartad förändringsprocess av den fysiska energin överallt på jorden just det datumet. Även om den gyllene energin är väldigt spontan och livlig så samarbetar den med kristallenergin.


Jordens gyllene energi finns i Jordens inre och är en andlig- materialiserande skapar- och skapelsekraft som gör att du kan forma ditt eget liv så att det kan gagna dig själv och helheten. Detta är först möjligt när du fått kristallenergin fullt integrerad i kroppen och är färdigkristalliserad. Det är således en kombination av kristallenergin och den gyllene energin som kommer att styra människors liv de kommande åren. 


Kristallenergin representerar kärleksintelligensen och balansen med samtidig fokus på sanning, renhet och ansvarskänsla men även för överblick. Utan kristallenergin skulle det vara som att springa runt med huvudet under armen utan att se vilken riktning man skulle bege sig och varför. Den gyllene energin har nämligen förmågan att visa på utvecklingsmöjligheter och potential i allt som omger dig, men med sin medvetandemässiga överblick hjälper kristallenergin dig att uttrycka Jordens gyllene energi på ett ansvarsfullt, livfullt och balanserat sätt.


Aktiveringen av den gyllene energin kommer löpande att friges mer och mer i alla människors kroppsmedvetande allt efter som åren går, samt i takt med att var och en utvecklar förmågan att hantera energin på ett balanserat sätt. 


Vi går mot den gyllene tidsåldern där livsglädjen fungerar som ett livselixir. Ännu så länge är vi i skrivandes stund 2018 fortfarande i övergången indigo-kristallperioden. Framåt 2020 går vi in i kristallperioden och kristallenergin kommer då allt mer slå igenom på samhällsnivå tack vare att de unga kristallmänniskorna börjar komma ut på arbetsmarknaden. Någonstans bortåt 2040 går vi in i kristall-gyllene tidsåldern på allvar överallt på jorden. Då kommer det inte finnas något som heter ödet på samma sätt som det fanns på själsplan fram till 1995. 

Rättvisa, balans och respekt är viktiga element i alla sammanhang i deras liv, oavsett om det rör sig om parförhållanden, familj, vänskap, jobb, samarbete eller deras löneavtal.

-Anni Sennov – Balans på alla plan

Kristall-gyllene människor använder sig av den gyllene energin till att hålla sig glada och livliga i vardagen, de använder den till sex och för att fira och inspirera andra människor på jobbet och i privatlivet, och de använder den till att utföra sitt dharma (livsuppgift) i livet.


Det är faktiskt så att om du har integrerat och aktiverat kristall-gyllene energin i din kropp och samtidigt har en kristallaura så kan du egentligen inte misslyckas med vad än du tar dig för. Då kommer nämligen dina drömmar du har i livet och ditt dharma att fullständigt stämma överens så att du inte har lust att göra saker som på ett eller annat sätt inte relaterar till utförandet av ditt dharma. Att uteslutande fokusera på att lyckas med dina livsuppgifter kommer göra att allt annat också blir lyckat!

Om du läser det här och är född på själsplan, dvs innan 1986, vill jag uppmuntra till att uppgradera din aura från själsplan till andeplan (kristallplan) genom en AuraTransformationTM. För anledningen till att du lever på jorden just nu är att just du ska utföra ditt dharma! Leva ut din livsglädje (din egna variant av den gyllene energin) till gagn för dig själv och därmed även för andra. Bara du kan lyckas med ditt dharma, den går inte att ge bort. Alla som försöker lyckas med någon annans livsenergi/dharma kommer tyvärr att misslyckas då andras gyllene energi/dharma inte ger liv åt deras kropp på det sätt som kroppen behöver…

-Ylva Nyman – Auraförmedlare

Vill du veta mer om den gyllene energin ska du läsa Annis bok: Jodens gyllene tid.

Kontrasterna mellan de olika generationerna

När människor med den gamla tidens energier, de som är födda innan 1986, med själsenergi under ”egots era” (ofta agerande utifrån rädsla, emotionella sår och gamla ”berättelser” om sitt jag) kommunicerar med Nya Tidens energier, (de födda från 1994 och framåt) uppstår tyvärr ofta missförstånd och svårigheter att nå eller förstå varandra.
 
När du har sju chackran (själsauran) kan du känna många saker, säga en annan, mena något annat och agera helt annorlunda utan att det upplevs som konstigt hos personen själv, även om omgivningen kan tycka annat. Särskilt den Nya Tidens barn har svårt för detta beteende när de för dem inte fungerar på det sättet. Med en enda energifokusering innehållande alla de tidigare sju aspekterna (chackrorna) av en människas personlighet samlad kan man bara känna, säga, mena och agera på ett sätt. Här har vi en tydlig och många gånger helt avgörande skillnad mellan den gamla tidens sätt att vara på jämfört med den Nya Tidens sätt. Detta gör att kommunikationen och kontakten mellan dessa generationer inte är helt lätt.
 
En mor skulle tex kunna känna i sitt hjärta/hjärtchackra, (står för bla självkärlek) jag vill så gärna se min dotter lyckas, och tala till sin dotter via sitt halschackra, (står för sann kommunikation) att du ska tro på dig själv, samtidigt som hennes eget solarplexuschackra, (står för tron på sig själv) utstrålar osäkerhet, och i nästa stund se på sig själv i spegeln och säga något nedvärderande om tex sin egen figur. Detta ger dottern en hel rad med motsägelsefulla budskap och meddelandet modern ville få fram försvinner helt i virrvarret. Varför ska jag lyssna på min mor som inte ens själv tror på det hon säger för egen räkning?

bottom of page